หนังสือธรรมะ อาจารย์ชา

For English and other languages, go to www.ajahnchah.org

โพธิญาณ

 1. ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร
 2. ธรรมปฏิสันถาร
 3. ธรรมะกับธรรมชาติ
 4. สองหน้าของสัจจธรรม
 5. การฝึกใจ
 6. อยู่กับงูเห่า
 7. อ่านใจธรรมชาติ
 8. ปฏิบัติกันเถิด

นอกเหตุเหนือผล

 1. เรื่องจิตนี้...
 2. มรรคสามัคคี
 3. ทางสายกลาง
 4. เหนือเวทนา
 5. ดวงตาเห็นธรรม
 6. สมมุติ วิมุตติ
 7. นอกเหตุเหนือผล
 8. สัมมาทิฏฐิ -- ที่เยือกเย็น
 9. ปัจฉิมกถา

อาหารใจ

 1. นักบวช -- นักรบ
 2. ธรรมในวินัย
 3. ข้อวัตร -- ทรงไว้
 4. สัมมาปฏิปทา -- ปฏิบัติสม่ำเสมอ
 5. สัมมาสมาธิ -- ปล่อยอยู่ในการกระทำ
 6. ความรัก -- เพียรละ
 7. ความกลัว -- ต่อสู้
 8. สัมผัส -- บ่อให้เกิดปัญญา
 9. "ไม่แน่" -- เครื่องวัดของพระอริยเจ้า
 10. วิมุตติ

น้ำไหลนิ่ง

 1. ทำใจให้เป็นบุญ
 2. อยู่เพื่ออะไร
 3. บ้านที่แท้จริง
 4. ทางพ้นทุกข์
 5. รู้แจ้งโลก
 6. น้ำไหลนิ่ง
 7. สู่อสังขตะ

กุญแจภาวนา

 1. กุญแจภาวนา
 2. โอวาทบางตอน
 3. ประมวลคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม
 

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

 1. กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
 2. การเข้าสู่หลักธรรม
 3. เสียสละเพื่อธรรม
 4. กว่าจะเป็นสมณะ
 5. วิมุตติ
 6. เครื่องอยู่ของบรรพชิต
 7. ธุดงค์ ทุกข์ดง
 8. ธรรมะที่หยั่งรู้ยาก
 9. ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียว
 10. เห็นตามเป็นจริง
 11. ทำให้มันจบ

โพธิญาณเถโรวาท

 1. เข้าวัดทำไม? เพื่ออะไร?
 2. การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
 3. ความสงบอยู่ที่ความเห็นชอบ
 4. เห็นธรรมดับทุกข์
 5. ปกิณกะธรรม
 6. ธรรมะมีอันเดียว
 7. ความยึดมั่นถือมั่น
 8. ทางให้เกิดปัญญา
 9. ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

ปุจฉา วิสัชนา

 1. ไม่แน่
 2. ตอบปัญหาคนไทย ในอเมริกา รัฐวอชิงตัน
 3. หลวงพ่อชา ตอบปัญหาผู้มาซักถาม
 4. ตอบปัญหาคณะคนพ้นโลก
 5. สนทนาธรรมกับอุบาสก
 6. สนทนากับคุณหมอ

เล่มเล็ก

 1. ตามดูจิต
 2. การปล่อยวาง

สติ สมาธิ ปัญญา

 1. สติ สมาธิ ปัญญา
 2. ภาวนาพุทโธ น้ำตาไม่ไหล
 3. บุญข้าวสลาก

ที่พึ่งอันสูงสุด

 1. ที่พึ่งอันสูงสุด
 2. เรื่องของเปรต

พระธรรมเทศนา

 1. สัจธรรมความจริง
 2. รู้เพื่อละ
 3. ฟังธรรมเพื่ออะไร
 4. ฟังธรรมตามกาล

บ้านที่แท้จริง

 1. บ้านที่แท้จริง
 2. ผู้ตามรักษา
 3. หลงสังขารเป็นทุกข์

ปกิณกะ

 1. อย่าหลงอารมณ์
 2. ความหลุดพ้น
 3. การทำจิตให้สงบ
 4. การสอนธรรมะของครูบาอาจารย์
 5. สงบเพราะคิดถูก
 6. ความสงบ
 7. โลกวิทู